Mindefondens 9 oprindelige legater

Selvom de 9 oprindelige legater er samlet i én fond under navnet: Dansk Husflidsselskabs Mindefond" ønsker legatbestyrelsen fortsat at hædre personerne bag legaterne.

 

Fonden af 8. februar 1936                                                            

Oprettet i 1948 til ære for Dansk Husflidsselskabs formand arkitekt og stadsbygmester i København Svend Møller (8.2.1890-17.5.1981).
Svend Møller er uddannet som tømrersvend, 1909 optaget på kunstakademiet. Samtidig  tegner hos arkitekten professor Anton Rosen. 1919-23 selvstændig arkitektpraksis. 1938-60 var han stadsbygmester.
Fra sin tid hos Anton Rosen havde han fattet interesse for husflidssagen, og blev formand for Dansk husflidsselskab 1931-58.
Oprindelig uddelt på Svend Møllers fødselsdag den 8. februar til aldrende veltjente husflidspersoner efter indstilling fra amtskredse og tre hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Gavekonto 3                                                                            

Oprettet i 1964 og forøget af midler fra nedlagte husflidsforeninger.
Anvendes til støtte for husflidsforeningerne efter ansøgning.
Husflidsforeninger kan stadig i deres vedtægter bestemme, at aktiver ved evt. nedlæggelse skal gå til Dansk Husflidsselskabs Mindefond. Der vil være mulighed for at sikre pengene til genstrat af en foreningen indenfor 5 år.

Svend Møllers legat        

Oprettet i 1970 af indsamlede midler fra danske husflidsfolk og overrakt Svend Møller ved hans 25 års jubilæum som formand for Dansk Husflidsselskab.
Se nærmere om Svend Møller under Fonden af 8. februar 1936.
Legatet er en hæderspris, der gives til:
1. til person som har ydet en bemærkelsesværdig og værdifuld indsats på et eller flere af husflidens mangfoldige områder
2. husflidsforening ved dens bestyrelse for målbevidst ledelse og forbilledelig virksomhed
3. eller en amtskreds ved dens bestyrelse for effektiv og inspirerende ledelse i overensstemmelse med Dansk Husflidsselskabs formål: at fremme og udvikle den danske husflid. 

Fru Ella Wichmanns Mindelegat                        

Oprettet i 1975 af midler testamenteret til Dansk Husflidsselskab af bogtrykker Karl Ludvig Wichmann og hustru Inger Wichmann.
Dansk Husflidstidende blev i mange år tryk hos Wichmanns Bogtrykkeri, Sankt Pederstræde i København.
Legatstifterne ønskede at fremme husflidens udvikling som kulturfaktor, herunder følgende formål:
1. Efteruddannelse eller studierejser for lærer fra husflidsforeninger eller Den danske Husflidshøjskole.
2. Støtte til Dansk Husflidsselskabs modelarbejde og mønstertjeneste.
3. Udbygning af Den danske Husflidshøjskolen faglige bibliotek.
4. Udbygning af Den danske Husflidshøjskoles samling af lysbilleder og film.
5. Dansk Husflidstidende til udvikling af bladets kultur- og billedstof.

Edvard Jensens Mindefond                                                  

Oprettet i 1980 ved Dansk Husflidsselskabs indsættelse som universalarving efter gartner Niels Carl Edvard Jensen, Lille Skensved på Stevns.
Tidligere formand for Dansk Husflidsselskab, Axel P. Jensen, Hårlev havde været formidler i arvesagen.
Edvard Jensen byggede lokale til husflidsundervisning ved gartneriet i forbindelse med Lille Skensved Husflidsforening. Her begyndte han selv i 1927 som lærer og det blev meget hurtigt en velbesøgt husflidsskole for drenge og unge mænd.
Efter fundatsbestemmelsen kan renteafkastet anvender efter hovedbetsyrelsens bestemmelse til gavn for dansk Husflid.
Der var også en bestemmelse, der gav mulighed for at anvende midlerne til oprettelse af en husflidshøjskole, højskole, ungdomsskole eller efterskole.
Hovedbestyrelsen besluttede at 95% af afkastet skulle gå til Dansk Husflidsselskab og 5% til et legat, der uddeles på årsmødet til instruktørers efteruddannelse eller køb af faglitteratur.

Henning Henningsens Mindelegat                                

Oprettet i 1980 af Mannu Mule Jørnung til minde om hendes farfar, hvis indstilling til husfliden var enestående.
Henning Henningsen var gårdejer på Højbjerggård i Køng ved Glamsbjerg. I gårdens huggehus lavede han selv møbler og meget andet. En årrække underviste han i billedskæring i Odense.
Manny Mule Jørnung var ligeledes et udpræget husflidsmenneske. Hun var i mange år formand for Købvenhavns amts Husflidskreds og dermed medlem af hovedbestyrelsen.
Årets legatportion uddeles ved årsmødet og tildeles den amtskredsformand indenfor Dansk husflidsselskab, der har den største åremålsanciennitet som amtskredsformand, dog mindst 5 år.  
Efter amtskredsenes nedlæggelse ændrede hovedbestyrelsen kriteriet, således at legatet kunne uddeles til en, der har være formand for en forening og i en årrække har gjort meget for husflidens fremme i lokalsamfundet.              

Husflidsinspektør J.E. Larsens Legat                             

Oprettet i 1988 af statsautoriseret revisor A. Kjersgård Nielsen, Kolding igennem den af denne stiftede fond, Jubilæumsfonden af 12.8.1973, Kolding.
Uddeles ved årsmødet til minde om husflidsinspektør og førstelærer i Revninge J.E. Larsen.
J.E. Larsen var husflidsinspektør fra 1938-1969. Medstifter og formand for Odense amts Husflidskreds gennem 30 år. Han tog her perioden med fra selskabets kursusvirksomhed i Kalundborg til Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde.
Legatet uddeles til årsmødet efter ansøgning til husflidssagens fremme f.eks. til opstart af nye husflidsskoler og husflidsforeninger eller til bestående foreninger til indkøb af værktøj, maskiner, redskaber, lærerbøger og tegninger.

Ingeborg og Otto Carlsens Mindefond                                  

Oprettes i 1995 ved Dansk Husflidsselskabs indsættelse som universalarving efter Ingeborg Kirstine Carlsen og parcelist Otto Johannes Carlsen, Spanagervej 24, 4632 Bjæverskov.
Ingeborg og Otto Carlsen drev det lille husmandssted i Bjæverskov og havde husfliden som ders store interesse. Ud over at fremstille mange ting selv, så var de altid sikre deltagere i husflidsarrangementer og selskabets årsmøder.
Hovedbestyrerlsen besluttede at 95% af legatet skulle gå til Museet og børn/unge i forholdet 2:1.
5% uddeles ved Dansk Husflidsselskabs årsmøde til arbejde med børn i foreningerne.                   
Der var også en bestemmelse, der gav mulighed for at anvende midlerne til oprettelse af en husflidshøjskole, højskole, ungdomsskole eller efterskole. 

Anine Jørgensen og Ingrid Jensens Mindefond 

Oprettet i 1996 ved Dansk Husflidsselskabs indsættelse som arving til halvdelen af den efterladte kapital efter frk. Anine Kristine Jørgensen og Ingrid Agnete Marie Jensen, begge boende Ellebækvej 10, 2820 Gentofte.
Ingen i Dansk Husflidsselskab kender noget videre til giverne. Den længslevende Ingrid Jensen (død 1990) betegner sig i testamentet som knipleunderviser.
Fondens formål er at være til gavn for Dansk Husflidsselskab.
Der var også en bestemmelse, der gav mulighed for at anvende midlerne til oprettelse af en husflidshøjskole, højskole, ungdomsskole eller efterskole.
Hovedbestyrelsen besluttede at 95% af årets afkast skal gå til museet og de sidste 5% uddeles på årsmødet som et legat til en lokalforening, amtskreds eller person.